نما
 
 
نگارشات مهندسین اسوه
 

پديده كاويتاسيون در پمپ هاي گريز از مركز هنگامي رخ مي دهد كه خالص ارتفاع مثبت در قسمت مكش پمپ از آنچه كه شركت سازنده پمپ پيشنهاد كرده است كمتر شود. بنابراين براي تحليل شرايط بروز اين پديده در پمپ هاي گريز از مركز لازم است كه شرايط قسمت مكش پمپ از نظر فشار (ارتفاع) و همچنين مشخصه هاي پمپ از نظر وجود كمترين شرايط مورد نياز براي جلوگيري از بروز اين پديده بررسي شود . براي ساده تر كردن اين تحليل ، NPSH به دو بخش تقسيم مي شود :

- خالص ارتفاع مثبت قابل دسترس درقسمت مكش (NPSHA)

- خالص ارتفاع مثبت مورد نيازدر قسمت مكش (NPSHR)

http://www.coleparmer.com/techinfo/images/Determining%20NPSHa_259-171.gif

NPSHR جزو مشخصه هاي سيستم پمپاژ است و به عوامل متعددي همچون فشار جو ، خواص فيزيكي مايع مورد پمپاژ (درجه حرارت ، وزن مخصوص ، فشار بخار در دماي پمپاژ ، ويسكوزيته و )، اختلاف سطح انرژي پتانسيل (فشار يا ارتفاع) در مخزن مكش تا دهانه چشم پروانه ، تعداد و نوع اتصالات مورد استفاده در قسمت مكش ، طول و قطر لوله مكش ، دبي جريان و بستگي دارد .NPSHR  به مشخصه هاي رفتاري و طراحي ، دبي جريان، سرعت دوراني و پمپ بستگي دارد . ويژگي هاي اين مشخصه از سوي شركت سازنده پمپ به شكل يك دسته منحني سهمي گونه صعودي براي قطرهاي مختلف پروانه و برحسب تغييرات دبي پمپ تهيه مي شود و به مشتريان داده مي شود.

http://www.engineeringtoolbox.com/docs/documents/634/pump_npsh.png

وجه مشترك NPSHR با NPSHA وابستگي هر دو آنها به دبي جريان مايع است . با اين تفاوت كه اگر NPSHR با افزايش دبي افزايش مي يابد ، NPSHA با افزايش دبي كاهش     مي يابد . به دليل همين تفاوت رفتاري است كه مي توان گفت يكي از عوامل اصلي بروز كاويتاسيون در پمپ هاي گريز از مركز بالا بودن دبي جريان است .

 |+| ارسال مطلب در جمعه ۱۱ بهمن۱۳۸۷ساعت 11:19  توسط نما  | 
  بالا